ผอ.กนพ และ บุคลากรงานออกแบบก่อสร้าง ตรวจเยี่ยมชมความคืบหน้าอาคารปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์

นางรตนมน จันทรอุทัย ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน และ นายสมชาย เรืองศักดิ์ภักดี พร้อมบุคลากรงานออกแบบก่อสร้าง เข้าตรวจเยี่ยมชมความคืบหน้าการสร้างอาคารปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยวของคณะศิลปศาสตร์ ณ คณะศิลปศาสตร์ ศูนย์พณิชยการพระนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อที่ 6 กรกฎาคม 2560