เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 1/2558

คณะวิศวกรรมศาสตร์ (18 พ.ย. 58)

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (20 พ.ย. 58)

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (30 พ.ย. 58)

คณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ และคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น (2 ธ.ค. 58)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (3 ธ.ค. 58)

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ (4 ธ.ค. 58)