หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา งปม. รายจ่ายประจำปี ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค (มกราคม 60)