หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี ในลักษณะการฝึกอบรม (มกราคม 60)