ตารางตัวชี้วัดความสำเร็จและค่าเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ประจำปีการศึกษา 2557 – 2561