ภาพกิจกรรมภาพกิจกรรม-2561

การประชุมเพื่อเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งปม. พ.ศ. 2563

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในการประชุมเพื่อเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีบุคลากรที่จัดทำงบประมาณจากทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมกรมหลวงฯ ชั้น 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เมื่อวันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2561