บุคลากร งานบริหารทั่วไป

ศศิขจิต จุลวิชิต
นางสาวศศิขจิต จุลวิชิต
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ (หัวหน้างาน)
email: sasikhajit.c@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 6085
อรุณ ศรีครอบ
นายอรุณ ศรีครอบ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
email: arun.s@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 6085
ไพรินทร์ มงคลดี
นางสาวไพรินทร์ มงคลดี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
email: pirin.m@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 6085
ฐิติชญาน์ เมืองอินทร์
นางสาวฐิติชญาน์ เมืองอินทร์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
email: titichayar.m@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 6085