บุคลากร งานบริหารทั่วไป

ศศิขจิต จุลวิชิต

นางสาวศศิขจิต จุลวิชิต
Ms.Sasikhajit Chullawichit
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ (หัวหน้างาน)
โทร : 0-2665-3733
โทรภายใน : 6082
โทรสาร : 0-2665-3736
email : plan.rmutp@rmutp.ac.th
อรุณ ศรีครอบ

นายอรุณ ศรีครอบ
Mr.Arun Srikrob
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทร : 0-2665-3736, 0-2281-0595
โทรภายใน : 6082
โทรสาร : 0-2665-3736
email : plan.rmutp@rmutp.ac.th
ไพรินทร์ มงคลดี<

นางสาวไพรินทร์ มงคลดี
Ms.Pirin Mongkoldee
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทร : 0-2665-3736, 0-2281-0595
โทรภายใน : 6083
โทรสาร : 0-2665-3736
email : plan.rmutp@rmutp.ac.th
น.ส.ฐิติชญาน์ เมืองอินทร์

นางสาวฐิติชญาน์ เมืองอินทร์
Ms.Titichayar Muang-in
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทร : 0-2665-3736, 0-2281-0595
โทรภายใน : 6082
โทรสาร : 0-2665-3736
email : plan.rmutp@rmutp.ac.th