บุคลากร งานบริหารทั่วไป

ไพรินทร์ มงคลดี
นางสาวไพรินทร์ มงคลดี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ (หัวหน้างาน)
email: pirin.m@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 8163
อรุณ ศรีครอบ
นายอรุณ ศรีครอบ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
email: arun.s@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 6082
ฐิติชญาน์ เมืองอินทร์
นางสาวฐิติชญาน์ เมืองอินทร์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
email: titichayar.m@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 8160
ฉัตรชัย  มงคลพรวิทยา
นายฉัตรชัย มงคลพรวิทยา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
email: chatchai.m@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 8320
นางณัฏฐิศา สายแสงจันทร์
นางณัฏฐิศา สายแสงจันทร์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
email: nutthisa.s@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 8161