บุคลากร งานบริหารทั่วไป

ศศิขจิต จุลวิชิต

ศศิขจิต จุลวิชิต
Sasikhajit Chullawichit
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ (หัวหน้างาน)
โทร : 0-2665-3733
โทรภายใน : 6083
โทรสาร : 0-2665-3736
email : plan.rmutp@rmutp.ac.th
อรุณ ศรีครอบ

อรุณ ศรีครอบ
Arun Srikrob
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทร : 0-2665-3736, 0-2281-0595
โทรภายใน : 6083
โทรสาร : 0-2665-3736
email : plan.rmutp@rmutp.ac.th
ไพรินทร์ มงคลดี<

ไพรินทร์ มงคลดี
Pirin Mongkoldee
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทร : 0-2665-3736, 0-2281-0595
โทรภายใน : 6083
โทรสาร : 0-2665-3736
email : plan.rmutp@rmutp.ac.th
ปุณยธิษณ์ โยธินบุญพิทักษ์

ปุณยธิษณ์ โยธินบุญพิทักษ์
Punyathit Yothinboonpitak
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
โทร : 0-2665-3733, 0-2281-0595
โทรภายใน : 6083
โทรสาร : 0-2665-3736
email : plan.rmutp@rmutp.ac.th