การประชุมการเตรียมปฏิบัติการระยะ 5 ปี และแนวทางการนำเสนอแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในการประชุมการเตรียมปฏิบัติการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) และแนวทางการนำเสนอแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) โดยมี ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ คณบดี และ รองคณบดี และผู้เกี่ยวข้องเป็นผู้ร่วมเข้าประชุม ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 สำนักอธิการบดี เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560