รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ และอธิบดีกรมเจ้าท่า ร่วมประชุมเรื่องการแก้ไขปัญหาอาคารเรียนรวมคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร

ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ พร้อมด้วยนายกฤษณ์ เจ็ดวรรณะ ผู้ช่วยอธิการบดี นางรตนมน จันทรอุทัย ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน นางสุมิตรา สมประสงค์ ผู้อำนวยการกองคลัง และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมหารือกับนายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า เกี่ยวกับเรื่องการแก้ไขปัญหาอาคารเรียนรวมของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พระนครเหนือ ณ กรมเจ้าท่า เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560