ภาพกิจกรรม

สวัสดีปีใหม่ 2557 ศ.พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ (เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา)

ข่าวกิจกรรมบุคลากร กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ภาพบรรยากาศ ผศ.จุฑามาศ พีรพัชระ (อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร) ท่านจุฬาภรณ์ ตันติประสงค์ (รองอธิการบดีด้านคลังและทรัพย์สิน) ท่านรองศาสตาจารย์บุษรา สร้อยระย้า (รองอธิการบดีด้านวางแผนและพัฒนาคุณภาพ) ผศ.นิวัตร จารุวาระกูล (รองอธิการบดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนากายภาพ) รศ.สุภรัทรา โกไศยกานนท์ (รองอธิการบดีด้านวิชาการและวิเทศสัมพันธ์) ท่านรตนมน จันทรอุทัย (ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน) และนายสุพล เชิดชูพงษ์ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ) สวัสดีปีใหม่ 2557 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ (เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา) และรับพรปีใหม่ ณ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2556