การซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง ร่างบัญชีราคามาตรฐานการออกแบบอาคารที่ทำการ อาคารอยู่อาศัยรวม และบ้านพัก