(สวพ. สวส. และ สวท.) การประชุมการทำยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงานระยะ 5 ปี (LogFrame และ WBS)

ภาพบรรยากาศการประชุมการทำยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงานระยะ 5 ปี ของสำนักงานอธิการบดี เรื่อง การจัดทำแผนงาน/โครงการแบบเหตุผลสัมพันธ์ (LogFrame) และ ผังโครงสร้างงาน (WBS) โดยมี ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ เป็นประธานในการประชุม และมีผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ คือ ผู้อำนวยการ และบุคลากรในหน่วยงาน ของสถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.) และ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) ณ ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560

« 2 ของ 3 »