หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่ายและแนวทางการพิจารณางบประมาณประจำปี การฝึกอบรม สัมมนา การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การจ้างที่ปรึกษา (มกราคม 2559)