เอกสารดาวน์โหลด งานติดตามและประเมินผล

แบบฟอร์มการจัดเตรียมข้อมูลโครงการการดำเนินการ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ (แบบฟอร์มของ สศช.)

  • เนื้อหานี้อนุญาตให้ดาวน์โหลดสำหรับเครือข่ายอินทราเน็ตเท่านั้น (54.81.102.236)

แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินงานงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

  • เนื้อหานี้อนุญาตให้ดาวน์โหลดสำหรับเครือข่ายอินทราเน็ตเท่านั้น (54.81.102.236)

แบบรายงานผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดความสำเร็จ ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ราชมงคลพระนคร ปีการศึกษา 2560

    เนื้อหานี้อนุญาตให้ดาวน์โหลดสำหรับเครือข่ายอินทราเน็ตเท่านั้น (54.81.102.236)

สรุปแบบฟอร์มการเร่งรัดติดตาม

เนื้อหานี้อนุญาตให้ดาวน์โหลดสำหรับเครือข่ายอินทราเน็ตเท่านั้น (54.81.102.236)

แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินงานงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

  • เนื้อหานี้อนุญาตให้ดาวน์โหลดสำหรับเครือข่ายอินทราเน็ตเท่านั้น (54.81.102.236)

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ ไตรมาส 4 (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560)

  • เนื้อหานี้อนุญาตให้ดาวน์โหลดสำหรับเครือข่ายอินทราเน็ตเท่านั้น (54.81.102.236)

แบบรายงานผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดความสำเร็จ ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2559

แบบฟอร์มการรายงานผลการเบิกจ่ายโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

คู่มือการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แบบฟอร์มรายงานการดำเนินงานงบลงทุนที่ได้รับงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

แบบรายงานผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดความสำเร็จตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามทร.พระนคร ประจำปีการศึกษา 2558

เนื้อหานี้อนุญาตให้ดาวน์โหลดสำหรับเครือข่ายอินทราเน็ตเท่านั้น (54.81.102.236)

แบบรายงานผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดความสำเร็จตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามทร.พระนคร ประจำปีการศึกษา 2557

แจ้งผลปฏิบัติงานการใช้จ่ายงบประมาณ งานวิจัย ปี พ.ศ. 2557

แบบรายงานผลบุคลากรในสังกัดที่ได้รับทุนของโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์ฯ ไปฝึกอบรม/ดูงาน ในประเทศ/ต่างประเทศ

แบบรายงานผลการใช้ประโยชน์อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการทุกรายการที่จัดซื้อด้วยงบประมาณของโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์ฯ

ผลการรายงาน การดำเนินงานโครงการ ผ่านระบบ BPM รายหน่วยงาน (ทุกวันที่ 5 ของเดือน)

มติคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ครั้งที่ 7/2556

โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารงานของอธิการบดี มทร.พระนคร

มาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ

การรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี

  • การรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2555
  • การรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2554

การประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

การประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของรัฐ

การวิเคราะห์ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (PART)