เอกสารดาวน์โหลด งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ

ข้อมูลสถิติ

1. หลักสูตรและสาขาวิชา
2. นักศึกษา
3. ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
4. บุคลากร
5. งบประมาณ
6. โครงการวิจัย
7. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
8. รายงานการเงิน
9. พื้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ใบมอบฉันทะเงินรางวัล

รายงานประจำปี

รายงานสถิติการศึกษา

รายงานวิเคราะห์นักศึกษาเต็มเวลา

รายงานการวิเคราะห์นักศึกษาใหม่