เอกสารหลักฐาน SAR ปีการศึกษา 2551

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ

กนผ. 1.1-1-01 กนผ1.1-01-02 กนผ1.1-01-03 กนผ1.1-01-04
กนผ. 1.1-2-05 กนผ. 1.1-2-06 กนผ. 1.1-2-07 กนผ. 1.1-2-08
กนผ. 1.1-2-13 กนผ. 1.1-2-14 กนผ. 1.1-2-15 กนผ. 1.1-2-16
กนผ. 1.1-2-17 กนผ. 1.1-2-18 กนผ. 1.1-2-19 กนผ. 1.1-2-20
กนผ. 1.1-2-21 กนผ. 1.1-2-22 กนผ. 1.1-2-23 กนผ. 1.1-2-24
กนผ. 1.1-2-25 กนผ. 1.1-2-26 กนผ. 1.1-2-27 กนผ. 1.1-2-28
กนผ. 1.1-2-29 กนผ. 1.1-2-30 กนผ. 1.1-2-31 กนผ. 1.1-2-32
กนผ. 1.1-2-33 กนผ. 1.1-2-34 กนผ. 1.1-2-35 กนผ. 1.1-2-36
กนผ. 1.1-2-37 กนผ. 1.1-2-38 กนผ. 1.1-2-39 กนผ. 1.1-4-01
กนผ. 1.1-4-02 กนผ. 1.1-4-03 กนผ. 1.1-4-04 กนผ. 1.1-4-05
กนผ. 1.1-4-06 กนผ. 1.1-4-07 กนผ. 1.1-4-08 กนผ. 1.1-4-09
กนผ. 1.1-4-10 กนผ. 1.1-4-11 กนผ. 1.1-4-12 กนผ. 1.1-4-13
กนผ. 1.1-4-14 กนผ. 1.1-4-15 กนผ. 1.1-4-16 กนผ. 1.1-4-17
กนผ. 1.1-4-18 กนผ. 1.1-4-19 กนผ. 1.1-4-20 กนผ. 1.1-4-21
กนผ. 1.1-4-22 กนผ. 1.1-6-01 กนผ. 1.1-7-01 กนผ. 1.1-7-0

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงานที่กำหนด

กนผ. 1.2-01 กนผ. 1.2-02

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารการจัดการ

กนผ. 7.8-1-01 กนผ. 7.8-1-02 กนผ. 7.8-1-03 กนผ. 7.8-1-04
กนผ. 7.8-1-05 กนผ. 7.8-1-06 กนผ. 7.8-1-07 กนผ. 7.8-2-01
กนผ. 7.8-3-01 กนผ. 7.8-5-01 กนผ. 7.8-5-02