เอกสารหลักฐาน SAR ปีการศึกษา 2553

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ

กนผ1.1-01-01 กนผ1.1-01-02 กนผ1.1-01-03 กนผ1.1-01-04
กนผ1.1-01-05 กนผ1.1-01-06 กนผ1.1-01-07 กนผ1.1-01-08
กนผ1.1-01-09 กนผ1.1-01-10 กนผ1.1-01-11 กนผ1.1-01-12
กนผ1.1-02-01กนผ1.1-02-02กนผ1.1-03-01 กนผ1.1-03-02
กนผ1.1-03-04 กนผ1.1-03-05 กนผ1.1-03-07 กนผ1.1-05-01
กนผ1.1-06-01 กนผ1.1-06-02 กนผ1.1-06-03 กนผ1.1-06-04
กนผ1.1-06-05 กนผ1.1-06-06 กนผ1.1-06-07 กนผ1.1-06-08
กนผ1.1-06-09 กนผ1.1-06-10 กนผ1.1-06-11 กนผ1.1-06-12
กนผ1.1-06-13 กนผ1.1-07-02 กนผ1.1-07-03 กนผ1.1-08-01

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงานที่กำหนด

กนผ.1.2.1-1-02 กนผ.1.2-1-3-01 กนผ.1.2-1-4-01 กนผ.1.2-1-4-02
กนผ.1.2-1-4-03 กนผ.1.2-1-5-01 กนผ.1.2-1-5-02 กนผ.1.2-1-5-03
กนผ.1.2-1-5-04 กนผ.1.2-2-01 กนผ.1.2-2-02 กนผ.1.2-2-03
กนผ.1.2-2-04 กนผ.1.2-2-05 กนผ.1.2-2-06 กนผ.1.2-2-07
กนผ.1.2-2-08 กนผ.1.2-2-09 กนผ.1.2-2-10 กนผ.1.3-1-01

องค์ประกอบที่ 7

กนผ.7.4-1-01 กนผ.7.4-1-02 กนผ.7.4-1-03 กนผ.7.4-1-04
กนผ.7.4-2-01 กนผ.7.4-3-01 กนผ.7.4-3-02 กนผ.7.4-5-01
กนผ.7.4-5-02 กนผ.7.4-6-01 กนผ.7.4-6-02