เอกสารหลักฐาน SAR ปีการศึกษา 2556

ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 : ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ. 7.4) (ก.พ.ร.56 11, ก.พ.ร.57 7)

กนผ. 7.4-1-01 กนผ. 7.4-1-02 กนผ1.1-01-03 กนผ1.1-01-04
กนผ. 7.4-1-05 กนผ. 7.4-2-01 กนผ. 7.4-2-02 กนผ. 7.4-3-01
กนผ. 7.4-3-02 กนผ. 7.4-4-01 กนผ. 7.4-4-02 กนผ. 7.4-4-03
กนผ. 7.4-4-04 กนผ. 7.4-4-05 กนผ. 7.4-4-06 กนผ. 7.4-5-01
กนผ. 7.4-5-02 กนผ. 7.4-5-03 กนผ. 7.4-5-04 กนผ. 7.4-5-05
กนผ. 7.4-5-06 กนผ. 7.4-6-01 กนผ. 7.4-6-02 กนผ. 7.4-6-03
กนผ. 7.4-6-04

ตัวบ่งชี้ที่ 97.1.1 : ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ (สมศ.16.1)

กนผ. 97.1.1-1-01 กนผ. 97.1.1-1-02 กนผ. 97.1.1-2-01 กนผ. 97.1.1-2-02
กนผ. 97.1.1-2-03 กนผ. 97.1.1-2-04 กนผ. 97.1.1-2-05 กนผ. 97.1.1-2-06
กนผ. 97.1.1-2-07 กนผ. 97.1.1-2-08 กนผ. 97.1.1-2-09 กนผ. 97.1.1-2-10
กนผ. 97.1.1-2-11 กนผ. 97.1.1-2-12 กนผ. 97.1.1-2-13 กนผ. 97.1.1-2-14
กนผ. 97.1.1-2-15 กนผ. 97.1.1-2-16 กนผ. 97.1.1-2-17 กนผ. 97.1.1-3-01
กนผ. 97.1.1-4-01 กนผ. 97.1.1-4-02 กนผ. 97.1.1-4-03 กนผ. 97.1.1-4-04
กนผ. 97.1.1-4-05 กนผ. 97.1.1-4-06 กนผ. 97.1.1-4-07 กนผ. 97.1.1-4-08
กนผ. 97.1.1-4-09 กนผ. 97.1.1-4-10 กนผ. 97.1.1-4-11 กนผ. 97.1.1-5-01
กนผ. 97.1.1-5-02 กนผ. 97.1.1-5-03

ตัวบ่งชี้ 97.2 : ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน (สมศ. 17)

กนผ. 97.2-1-01 กนผ. 97.2-1-02 กนผ. 97.2-2-01 กนผ. 97.2-2-02
กนผ. 97.2-2-03 กนผ. 97.2-2-04 กนผ. 97.2-2-05 กนผ. 97.2-2-06
กนผ. 97.2-2-07 กนผ. 97.2-2-08 กนผ. 97.2-2-09 กนผ. 97.2-2-10
กนผ. 97.2-2-11 กนผ. 97.2-2-12 กนผ. 97.2-2-13 กนผ. 97.2-2-14
กนผ. 97.2-2-15 กนผ. 97.2-2-16 กนผ. 97.2-2-17 กนผ. 97.2-3-01
กนผ. 97.2-4-01 กนผ. 97.2-4-02 กนผ. 97.2-4-03 กนผ. 97.2-4-04
กนผ. 97.2-4-05 กนผ. 97.2-4-06 กนผ. 97.2-4-07 กนผ. 97.2-4-08
กนผ. 97.2-4-09 กนผ. 97.2-4-10 กนผ. 97.2-4-11 กนผ. 97.2-4-12
กนผ. 97.2-5-01 กนผ. 97.2-5-02 กนผ. 97.2-5-03