ประกาศ เรื่อง การแสดงเจตจำนงและนโยบายการแสดงเจตจำนง เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน