ภาพกิจกรรมภาพกิจกรรม-2561

การประชุมแก้ไขปัญหาการก่อสร้างอาคาร ราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 3/2561 (11 พ.ค. 61)

ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ เป็นประธานในการประชุมหารือเพื่อแก้ไขปัญหาก่อสร้างอาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องประชุมอินทนิล 1 ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์ เมื่อวันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561