โครงการประชุม และ สัมมนางานนโยบายและยุทธศาสตร์

เอกสารการประชุมการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว (พ.ศ. 2559 – 2575) ระยะที่ 2

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 1/2558

เอกสารประกอบการบรรยายโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ ประจำปี 2558

เอกสารประกอบการบรรยายโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ ประจำปี 2556

รายงานผลการดำเนินโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  การทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (25-27 ก.ค. 55)

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิติการ การทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (พ.ค. 54)

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การทบทวนกลยุทธ์ กำหนดตัวชี้วัดและกำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จตามยุทธศาสตร์ (ส.ค. 53)