การประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผน/งานออกแบบก่อสร้าง (2 มี.ค. 58)

การประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผน/งานออกแบบก่อสร้าง (2 มี.ค. 58)