แบบฟอร์มโครงการและตัวอย่าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

Posted Posted in ดาวน์โหลด-2561

[intranet] แบบฟอร์มโครงการและตัวอย่าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 P-01-01 ตัวอย่างการเขียนโครงการ P-02-01 แบบโครงการด้านสังคมศาสตร์และด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี P-02-02 แบบโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม P-02-03 แบบโครงการบริการวิชาการแก่สังคม P-02-04 แบบฟอร์มการจัดทำ Work Breakdown Structure WBS P-02-05 แบบสรุปคำเสนอของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบรายจ่ายอื่น จำแนกตามแผนงานโครงการ แบบฟอร์มงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 p-02-06 ง.4 รายละเอียดคำชี้แจงรายการครุภัณฑ์ ปี งปม. พ.ศ. 2563 p-02-07 ง.5 รายละเอียดคำชี้แจงรายการก่อสร้างและปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ปี งปม. พ.ศ. 2563 p-02-08 แบบประเมินและจัดลำดับครุภัณฑ์ มทร.พระนคร ปี งปม. พ.ศ. 2563 [/intranet]

ตัวอย่างการเขียนโครงการ ตารางการบริหารงาน (WBS) และแบบฟอร์มจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

Posted Posted in ดาวน์โหลด-2561

P-01-01 ตัวอย่างการเขียนโครงการ P-01-01-01 ตารางการบริหารงาน (WBS) P-01-02 แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี

แบบฟอร์มติดตามการใช้จ่ายงบประมาณและติดตามตัวชี้วัดตามแผนพัฒนายุทธศาสตร์ 2561

Posted Posted in ดาวน์โหลด-2561

แบบฟอร์มติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ คำอธิบาย P-03-01 และ P-03-02 รายงานสถานะผลการดำเนินงานงบลงทุน P-03-03 แบบฟอร์มการรายงานกราฟแสดงแผนและผลการใช้จ่ายงปม. P-03-04 แบบฟอร์มรายงานบริหารโครงการงบรายจ่ายอื่น P-03-05 แบบฟอร์มการวิเคราะห์ปัญหา (เหตุและผล) แบบฟอร์มติดตามตัวชี้วัดตามแผนพัฒนายุทธศาสตร์ P-03-06 from final P-03-07 from final กำหนดการส่งผลตามแผนของดัชนีชี้วัดความสำเร็จ ค่าป้าหมาย มทร.พระนคร ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 27.8.2561 ตัวอย่างการกรอก แบบฟอร์ม P-03-06 และ P-03-07 ปะหน้าแบบฟอร์ม+คำอธิบาย P-03-06 และ P-03-07

การคัดเลือกบุคคลที่คิดอย่างสร้างสรรค์ ทำอย่างมืออาชีพ ประจำปี 2561

Posted Posted in ดาวน์โหลด, ดาวน์โหลด-2561

[intranet] การคัดเลือกบุคคลที่คิดอย่างสร้างสรรค์ ทำอย่างมืออาชีพ ประจำปี 2561 [/intranet]

แบบฟอร์มงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามระดับและรายสาขาวิชา

Posted Posted in ดาวน์โหลด, ดาวน์โหลด-2561

[intranet] แบบฟอร์มงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามระดับและรายสาขาวิชา [/intranet]

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติงานการใช้จ่ายเงินรายได้ประจำปี พ.ศ. 2562 (จัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง)

Posted Posted in ดาวน์โหลด, ดาวน์โหลด-2561

[intranet] แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติงานการใช้จ่ายเงินรายได้ประจำปี พ.ศ. 2562 (จัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) [/intranet]

แบบฟอร์มโครงการและตัวอย่าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

Posted Posted in ดาวน์โหลด, ดาวน์โหลด-2561

[intranet] ตัวอย่างการเขียนโครงการ แบบ. โครงการด้านสังคมศาสตร์และด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แบบ. โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม แบบ. โครงการบริการวิชาการแก่สังคม แบบสรุปคำเสนอของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบรายจ่ายอื่น จำแนกตามแผนงานโครงการ [/intranet]

แบบฟอร์มงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

Posted Posted in ดาวน์โหลด, ดาวน์โหลด-2561

[intranet] 15-8-61 แบบประเมินและจัดลำดับครุภัณฑ์ มทร.พระนคร ปี งปม. พ.ศ. 2563 ง.4 รายละเอียดคำชี้แจงรายการครุภัณฑ์ ปี งปม. พ.ศ. 2563 ง.5 รายละเอียดคำชี้แจงรายการก่อสร้างและปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ปี งปม. พ.ศ. 2563 [/intranet]

แบบฟอร์มติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

Posted Posted in ดาวน์โหลด, ดาวน์โหลด-2561

[intranet] คำอธิบาย P-03-01 และ P-03-02 รายงานสถานะผลการดำเนินงานงบลงทุน P-03-03 แบบฟอร์มการรายงานกราฟแสดงแผนและผลการใช้จ่ายงปม. P-03-04 แบบฟอร์มรายงานบริหารโครงการงบรายจ่ายอื่น P-03-05 แบบฟอร์มการวิเคราะห์ปัญหา (เหตุและผล) [/intranet]

แบบฟอร์มติดตามตัวชี้วัดตามแผนพัฒนายุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

Posted Posted in ดาวน์โหลด, ดาวน์โหลด-2561

[intranet] P-03-06 from final P-03-07 from final กำหนดการส่งผลตามแผนของดัชนีชี้วัดความสำเร็จ ค่าป้าหมาย มทร.พระนคร ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 27.8.2561 ตัวอย่างการกรอก แบบฟอร์ม P-03-06 และ P-03-07 ปะหน้าแบบฟอร์ม+คำอธิบาย P-03-06 และ P-03-07 [/intranet]

เล่มแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)

Posted Posted in ดาวน์โหลด, ดาวน์โหลด-2561

[intranet]เล่มแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564)[/intranet]

คู่มือดัชนีชี้วัดความสำเร็จและค่าเป้าหมาย (ปีการศึกษา 2561 – 2564)

Posted Posted in ดาวน์โหลด, ดาวน์โหลด-2561

[intranet]คู่มือดัชนีชี้วัดความสำเร็จและค่าเป้าหมาย (ปีการศึกษา 2561 – 2564)[/intranet] [intranet]หนังสือแจ้งหน่วยงาน เรื่อง ขอส่งคู่มือดัชนีชี้วัดความสำเร็จและค่าเป้าหมาย (ปีการศึกษา 2561 – 2564)[/intranet]

หลักฐานการตรวจ SAR กองนโยบายและแผน ปี งปม. 2561

Posted Posted in sar, ดาวน์โหลด-2561

[intranet]ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนากองนโยบายและแผน ประจำปีการศึกษา 2560[/intranet] [intranet]คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองนโยบายและแผน ประจำปีการศึกษา 2560[/intranet] [intranet]รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองนโยบายและแผน ประจำปีการศึกษา 2560[/intranet] [intranet]แผนพัฒนาฐานข้อมูลประจำปีการศึกษา 2560[/intranet] [intranet]รายชื่อฐานข้อมูลของกองนโยบายและแผน ประจำปีการศึกษา 2560[/intranet] [intranet]รายงานการประชุมกองนโยบายและแผน ประจำปีการศึกษา 2560[/intranet] [intranet]แผน/ผลการพัฒนาฐานข้อมูลกองนโยบายและแผน ประจำปีการศึกษา 2560[/intranet] [intranet]ตารางเก็บข้อมูลการพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศกองนโยบายและแผน[/intranet] [intranet]การแชร์ข้อมูลผ่าน Google Drive ประจำปีการศึกษา 2560[/intranet]

เอกสารประกอบการชี้แจงกรรมาธิการ (ง.4) ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ปี งปม. 2562 (ราชมงคลพระนคร)

Posted Posted in ดาวน์โหลด-2561

[intranet]เอกสารประกอบการชี้แจงกรรมาธิการ (ง.4) ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ปี งปม. 2562[/intranet]

เอกสารประกอบการชี้แจง แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ปี งปม. 2561 (ราชมงคลพระนคร)

Posted Posted in ดาวน์โหลด-2561

[intranet]เอกสารประกอบการชี้แจง แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม เสนอต่อ คณะอนุกรรมาธิการฝึกอบรม สัมมนา ประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างที่ปรึกษา การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ค่าเช่า ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ งบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น องค์การมหาชน หน่วยงานในกำกับ รัฐวิสาหกิจ กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน และงบประมาณแผนงานบูรณาการตามที่ได้รับมอบหมาย[/intranet]

เอกสารประกอบการชี้แจงในมิติ Function ปี งปม. 2562 (ราชมงคลพระนคร)

Posted Posted in ดาวน์โหลด-2561

[intranet]เอกสารประกอบการชี้แจงในมิติ Function (แผนงานพื้นฐาน แผนงานยุทธศาสตร์ และ แผนงานบูรณาการ) เสนอ ต่อคณะอนุกรรมธิการครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง เงินนอกงบประมาณ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สภากาชาดไทย ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และ งบประมาณ แผนงานบูรณการตามที่ได้รับมอบหมายในคณะกรรมการธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ[/intranet]

เอกสารประกอบการชี้แจงเสนอต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี งปม. 2562 (ราชมงคลพระนคร)

Posted Posted in ดาวน์โหลด-2561

[intranet]เอกสารประกอบการชี้แจง เสนอต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ราชมงคลพระนคร)[/intranet]

แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน ของ สอ. ปี งปม. 2561 รอบ 6 เดือน (RMUTP-ERM.S)

Posted Posted in ดาวน์โหลด, ดาวน์โหลด-2561

แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน ของสำนักงานอธิการบดี ปี งปม. 2561 รอบ 6 เดือน (RMUTP-ERM.S)

เอกสารประกอบการบรรยาย RMUTP Retreat 2018 (รวมไฟล์ทั้งหมด)

Posted Posted in ดาวน์โหลด, ดาวน์โหลด-2561

เอกสารประกอบการบรรยาย ดร.ดรงค์รัตน์ กล้าหาญ เอกสารประกอบการบรรยาย รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ Mega Trends งานนโยบายและยุทธศาสตร์ งานวิเคราะห์งบประมาณ งานติดตามและประเมินผล งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ แบบประเมินโครงการ RMUTP Retreat 2018

แบบฟอร์มการจัดเตรียมข้อมูลโครงการการดำเนินการ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ (แบบฟอร์มของ สศช.)

Posted Posted in ดาวน์โหลด, ดาวน์โหลด-2561

แบบฟอร์มการจัดเตรียมข้อมูลโครงการการดำเนินการ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ (แบบฟอร์มของ สศช.)

แบบสรุปคำเสนอของบประมาณรายจ่าย ปีงปม. พ.ศ. 2563 งบรายจ่ายอื่น จำแนกตามแผนงานโครงการ

Posted Posted in ดาวน์โหลด, ดาวน์โหลด-2561

แบบสรุปคำเสนอของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบรายจ่ายอื่น จำแนกตามแผนงานโครงการ

รายงานผลการดำเนินงานของดัชนีชี้วัดความสำเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ ปี งปม. 2561 รอบ 6 เดือน ราชมงคลพระนคร

Posted Posted in ดาวน์โหลด, ดาวน์โหลด-2561

รายงานผลการดำเนินงานของดัชนีชี้วัดความสำเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ ปี งปม. 2561 รอบ 6 เดือน ราชมงคลพระนคร