Blog ภาพบรรยากาศการประชุมภายใน กองนโยบายและแผน

Posted Posted in blog

Blog ภาพการประชุมภายใน กองนโยบายและแผน การประชุมภายในกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 2/2557 กิจกรรมประจำวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ติดตามชมภาพบรรยากาศการประชุมภายในของบุคลากร กองนโยบายและแผนได้ที่นี่ ภาพกิจกรรม » การประชุมภายในกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 1/2557 กิจกรรมประจำวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ติดตามชมภาพบรรยากาศการประชุมภายในของบุคลากร กองนโยบายและแผนได้ที่นี่ ภาพกิจกรรม » การประชุมภายในกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 4/2556 กิจกรรมประจำวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ติดตามชมภาพบรรยากาศการประชุมภายในของบุคลากร กองนโยบายและแผนได้ที่นี่ ภาพกิจกรรม » การประชุมภายในกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 3/2556 กิจกรรมประจำวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ติดตามชมภาพบรรยากาศการประชุมของบุคลากร กองนโยบายและแผนได้ที่นี่ ภาพกิจกรรม » กลับหน้าหลักเว็บไซต์ »

Blog กิจกรรม 5 ส. กองนโยบายและแผน

Posted Posted in blog

Blog กิจกรรม 5 ส. กองนโยบายและแผน การตรวจ 5 ส. กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มทร.พระนครครั้งที่ 1/2558 กิจกรรมประจำวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558 ติดตามชมภาพบรรยากาศกิจกรรมของบุคลากร กองนโยบายและแผนได้ที่นี่ ภาพกิจกรรม » ภาพกิจกรรม 5 ส. ภายในกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 1/2558 กิจกรรมประจำวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ติดตามชมภาพบรรยากาศกิจกรรมของบุคลากร กองนโยบายและแผนได้ที่นี่ ภาพกิจกรรม » ภาพกิจกรรม 5 ส. ภายในกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 14/2557 กิจกรรมประจำวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2557 ติดตามชมภาพบรรยากาศกิจกรรมของบุคลากร กองนโยบายและแผนได้ที่นี่ ภาพกิจกรรม » ภาพกิจกรรม 5 ส. ภายในกองนโยบายและแผน […]

ภาพบรรยากาศ ผอ.กองนโยบายและแผน จัดเลี้ยงบุคลากรกองนโยบายและแผน ที่ร่วมกันทำงาน ทำให้โครงการการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มทร.พระนคร ปี 2556 สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

Posted Posted in blog

ภาพบรรยากาศ ผอ.กองนโยบายและแผน จัดเลี้ยงบุคลากรกองนโยบายและแผน ที่ร่วมกันทำงาน ทำให้โครงการการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มทร.พระนคร ปี 2556 สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

Blog กิจกรรมบุคลากร กองนโยบายและแผน

Posted Posted in blog

Blog กิจกรรมบุคลากร กองนโยบายและแผน ภาพบรรยากาศ ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ในวันมหาสงกรานต์ 2558 ณ ห้องรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ กิจกรรมประจำวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2558 ติดตามชมภาพบรรยากาศกิจกรรมของบุคลากร กองนโยบายและแผนได้ที่นี่ ภาพกิจกรรม » ภาพบรรยากาศ การประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผน / งานออกแบบก่อสร้าง กองนโยบาบและแผน กิจกรรมประจำวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2558 ติดตามชมภาพบรรยากาศกิจกรรมของบุคลากร กองนโยบายและแผนได้ที่นี่ ภาพกิจกรรม » ภาพบรรยากาศ กองนโยบายและแผน ร่วมจับฉลากของรางวัลและ รับประทานอาหาร เนื่องในโอกาส ครบรอบ 10 ปี มทร.พระนคร กิจกรรมประจำวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2558 ติดตามชมภาพบรรยากาศกิจกรรมของบุคลากร กองนโยบายและแผนได้ที่นี่ ภาพกิจกรรม » ภาพบรรยากาศ กองนโยบายและแผน สวัสดีปีใหม่ 2558 คณะผู้บริหาร […]