หลักฐานการตรวจ SAR กองนโยบายและแผน ปี งปม. 2561

Posted Posted in sar, ดาวน์โหลด-2561

[intranet]ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนากองนโยบายและแผน ประจำปีการศึกษา 2560[/intranet] [intranet]คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองนโยบายและแผน ประจำปีการศึกษา 2560[/intranet] [intranet]รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองนโยบายและแผน ประจำปีการศึกษา 2560[/intranet] [intranet]แผนพัฒนาฐานข้อมูลประจำปีการศึกษา 2560[/intranet] [intranet]รายชื่อฐานข้อมูลของกองนโยบายและแผน ประจำปีการศึกษา 2560[/intranet] [intranet]รายงานการประชุมกองนโยบายและแผน ประจำปีการศึกษา 2560[/intranet] [intranet]แผน/ผลการพัฒนาฐานข้อมูลกองนโยบายและแผน ประจำปีการศึกษา 2560[/intranet] [intranet]ตารางเก็บข้อมูลการพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศกองนโยบายและแผน[/intranet] [intranet]การแชร์ข้อมูลผ่าน Google Drive ประจำปีการศึกษา 2560[/intranet]