username : password :
หน้าหลัก
ฟอร์มแจ้งซ่อม
สถิติแจ้งซ่อม
ข้อมูลพนักงาน
       
ค้นหาข้อมูลจากผู้แจ้งซ่อม : ชื่อ-นามสกุล โทรศัพท์ Email

เสร็จเรียบร้อย กำลังดำเนินการ ส่งต่อแผนกอื่น ส่งบริษัทนอก ซ่อมไม่ได้ รอการตอบรับ
ที่
ชื่อผู้แจ้ง
แผนก
วันที่แจ้ง
ความต้องการ
อาการเสีย
สถานะ
ความคืบหน้า
1
ศศิวรรณ อินทร์ธนู
งานวิเคราะห์งบประมาณ
6/11/2556 16:52:03
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์มีไวรัส รบกวนช่วยลง Windows ใหม่
เสร็จเรียบร้อยครับ
2
สมชาย เรืองศักดิ์ภักดี
งานออกแบบก่อสร้าง
6/11/2556 16:53:40
โปรแกรม
ช่วยลงฟ้อนต์ และโปรแกรม Juniper
เสร็จเรียบร้อยครับ
3
นันทรัตน์ ลี้พ้นพาล
งานติดตามและประเมินผล
6/11/2556 16:54:32
โปรแกรม
เปิด Acobat ไม่ได้
เสร็จเรียบร้อยครับ
4
นันทรัตน์ ลี้พ้นพาล
งานติดตามและประเมินผล
6/11/2556 16:55:38
คอมพิวเตอร์
ปริ๊นเตอร์กระดาษติดค้างข้างใน
เสร็จเรียบร้อยครับ
5
สงกรานต์ เนียมจ้อย
งานวิเคราะห์งบประมาณ
6/11/2556 16:56:27
โปรแกรม
เปิด Acrobat ไมได้
เสร็จเรียบร้อยครับ
6
สมชาย เรืองศักดิ์ภักดี
งานออกแบบก่อสร้าง
6/11/2556 16:56:57
โปรแกรม
ช่วยลงโปรแกรม Nero
เสร็จเรียบร้อยครับ
7
ธนันท์ ศัลยวุฒิ
งานออกแบบก่อสร้าง
13/11/2556 14:54:47
ปริ๊นเตอร์
สแกนไม่เข้า
เสร็จเรียบร้อยครับ
8
สงกรานต์ เนียมจ้อย
งานวิเคราะห์งบประมาณ
14/11/2556 16:54:16
โปรแกรม
ลง Windows ใหม่ให้หน่อยค่ะ
เสร็จเรียบร้อยครับ
9
ถิรนันท์ จินตสุนทรอุไร
งานออกแบบก่อสร้าง
15/11/2556 13:30:50
โปรแกรม
ลง Windows ใหม่
เสร็จเรียบร้อยครับ
10
สุธิดา ถิ่นจันทร์
งานออกแบบก่อสร้าง
15/11/2556 13:31:33
คอมพิวเตอร์
ปุ่มเปิดคอมพิวเตอร์หลวม
เสร็จเรียบร้อยครับ
11
สงกรานต์ เนียมจ้อย
งานวิเคราะห์งบประมาณ
29/01/2557 16:51:03
โปรแกรม
ติดตั้งโปรแกรม Adobe Acrobat
เสร็จเรียบร้อยครับ
12
จิรัชยา ภู่ฉัตร์
งานบริหารทั่วไป
29/01/2557 16:53:32
คอมพิวเตอร์
จอเสื่อมสภาพ
เสร็จเรียบร้อยครับ
13
จุฑาภรณ์ มาแย้ม
งานนโยบายและยุทธศาสตร์
29/01/2557 16:54:33
โปรแกรม
ติดตั้งโปรแกรม Adobe Audition
เสร็จเรียบร้อยครับ
14
จุฑาภรณ์ มาแย้ม
งานนโยบายและยุทธศาสตร์
29/01/2557 16:55:25
โปรแกรม
ติดตั้ง Anti Virus
เสร็จเรียบร้อยครับ
15
พัชรี ชุติมาโชติ
งานติดตามและประเมินผล
29/01/2557 16:56:18
โปรแกรม
ลงโปรแกรม Microsoft Office
เสร็จเรียบร้อยครับ
16
ธนันท์ ศัลยวุฒิ
งานออกแบบก่อสร้าง
29/01/2557 16:58:30
โปรแกรม
ลงโปรแกรม Internet Download Manager
เสร็จเรียบร้อยครับ
17
ธนันท์ ศัลยวุฒิ
งานออกแบบก่อสร้าง
29/01/2557 17:00:36
โปรแกรม
Clean up คอมพิวเตอร์
เสร็จเรียบร้อยครับ
18
ธนันท์ ศัลยวุฒิ
งานออกแบบก่อสร้าง
29/01/2557 17:01:01
โปรแกรม
ลง Microsoft Office
เสร็จเรียบร้อยครับ
19
สมชาย เรืองศักดิ์ภักดี
งานออกแบบก่อสร้าง
29/01/2557 17:02:11
โปรแกรม
แบ่ง Partition Harddisk
เสร็จเรียบร้อยครับ
20
ศศิวรรณ อินทร์ธนู
งานวิเคราะห์งบประมาณ
29/01/2557 17:02:50
ปริ๊นเตอร์
ติดตั้งปริ๊นเตอร์ Konika
เสร็จเรียบร้อยครับ
 
หน้าที่ : [1][2]

กระดานข่าวถาม-ตอบ
#6
7
0
ล่าสุดโดย : ปุณยธ
เมื่อ : 2556-11-06 17:10:20