username : password :
หน้าหลัก
ฟอร์มแจ้งซ่อม
สถิติแจ้งซ่อม
ข้อมูลพนักงาน
       
ค้นหาข้อมูลจากผู้แจ้งซ่อม : ชื่อ-นามสกุล โทรศัพท์ Email

เสร็จเรียบร้อย กำลังดำเนินการ ส่งต่อแผนกอื่น ส่งบริษัทนอก ซ่อมไม่ได้ รอการตอบรับ
ที่
ชื่อผู้แจ้ง
แผนก
วันที่แจ้ง
ความต้องการ
อาการเสีย
สถานะ
ความคืบหน้า
1
สุนันท์ มนต์แก้ว
งานออกแบบก่อสร้าง
29/01/2557 17:03:38
โปรแกรม
Clean up ไฟล์คอมพิวเตอร์
เสร็จเรียบร้อยครับ
2
ไพศาล สุขสม
งานออกแบบก่อสร้าง
12/02/2557 14:37:18
โปรแกรม
ติดตั้งปริ๊นเตอร์ Ricoh 3501
เสร็จเรียบร้อยครับ
3
สุธิดา ถิ่นจันทร์
งานออกแบบก่อสร้าง
12/02/2557 14:38:01
คอมพิวเตอร์
ลง Windows ใหม่
เสร็จเรียบร้อยครับ
4
สุธิดา ถิ่นจันทร์
งานออกแบบก่อสร้าง
19/03/2557 16:36:43
โปรแกรม
ติดตั้ง Computer
เสร็จเรียบร้อยครับ
5
วทัญญู มาณีกุล
งานออกแบบก่อสร้าง
19/03/2557 16:46:15
ปริ๊นเตอร์
ติดตั้ง ปริ๊นเตอร์
เสร็จเรียบร้อยครับ
6
วัลลภ เชยเกษร
งานออกแบบก่อสร้าง
19/03/2557 16:46:58
โปรแกรม
แก้ไขอาการติดไวรัส
เสร็จเรียบร้อยครับ
7
ธนันท์ ศัลยวุฒิ
งานออกแบบก่อสร้าง
19/03/2557 16:47:32
โปรแกรม
แก้ไขอาการติดไวรัส
เสร็จเรียบร้อยครับ
8
สงกรานต์ เนียมจ้อย
งานวิเคราะห์งบประมาณ
19/03/2557 16:48:23
โปรแกรม
ติดตั้งโปรแกรม MS Office
เสร็จเรียบร้อยครับ
 
หน้าที่ : [1][2]

กระดานข่าวถาม-ตอบ