• กองนโยบายและแผนยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา
 • กองนโยบายและแผนยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา
 • กองนโยบายและแผนยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา
 • กองนโยบายและแผนยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา
 • กองนโยบายและแผนยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา
 • กองนโยบายและแผนยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา
 • กองนโยบายและแผนยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา
 • กองนโยบายและแผนยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา
 • กองนโยบายและแผนยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา
 • กองนโยบายและแผนยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา
 • กองนโยบายและแผนยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา
 • กองนโยบายและแผนยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา
 • กองนโยบายและแผนยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา
 • กองนโยบายและแผนยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา
 • กองนโยบายและแผนยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา
มทร.พระนคร1 มทร.พระนคร2 มทร.พระนคร3 มทร.พระนคร4 มทร.พระนคร5 มทร.พระนคร6 มทร.พระนคร7 มทร.พระนคร8 มทร.พระนคร9 มทร.พระนคร10 มทร.พระนคร11 มทร.พระนคร12 มทร.พระนคร13 มทร.พระนคร14 มทร.พระนคร14
new icon หากท่านมีปัญหาในการใช้ระบบ BPM ใน Internet Explorer Version 9 ขึ้นไป ท่านสามารถแก้ไขเบื้องต้น โดย คลิ๊กที่สัญลักษณ์ "compatibility view หรือ Compatibility View" ที่ด้านบนขวา อยู่ท้ายที่ใส่ลิ้งค์เว็บไซต์ใน Internet Explorer หรือ ดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่ วิสัยทัศน์ กองนโยบายและแผน เป็นองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการวางแผน และการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ที่สามารถนำแผนของมหาวิทยาลัยฯ สู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ | ค่านิยมร่วม มุ่งมั่นพัฒนางานเฉพาะด้าน | อัตลักษณ์ 1.การวางแผนครบวงจร 2.พัฒนางานด้านกายภาพ
ข่าวสารกองนโยบายและแผน
ดาวน์โหลดเอกสารมาใหม่
กองนโยบายและแผน
งานนโยบายและยุทธศาสตร์

ดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลต่างๆ และติดต่อบุคลากรภายใน ของงานนโยบายและยุทธศาสตร์ กองนโยบายและแผน

งานนโยบายและยุทธศาสตร์ »
งานวิเคราะห์งบประมาณ

ดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลต่างๆ และติดต่อบุคลากรภายใน ของงานวิเคราะห์งบประมาณ กองนโยบายและแผน

งานวิเคราะห์งบประมาณ »
งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ

ดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลต่างๆ และติดต่อบุคลากรภายใน ของงานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ กองนโยบายและแผน

งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ »
งานติดตามประเมินผล

ดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลต่างๆ และติดต่อบุคลากรภายใน ของงานติดตามและประเมินผล กองนโยบายและแผน

งานติดตามและประเมินผล »
งานออกแบบก่อสร้าง

ดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลต่างๆ และติดต่อบุคลากรภายใน ของงานออกแบบก่อสร้าง กองนโยบายและแผน

งานออกแบบก่อสร้าง »
งานบริหารทั่วไป

ดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลต่างๆ และติดต่อบุคลากรภายใน ของงานบริหารงานทั่วไป กองนโยบายและแผน

งานบริหารทั่วไป »
knowledge management (KM)

ดาวน์โหลดเอกสาร และข้อมูลต่างๆ เรื่อง
การจัดการความรู้ (KM : Knowledge
Management) กองนโยบายและแผน

Knowledge Management »
การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

ดาวน์โหลดเอกสาร การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รายงานผลการดำเนินโครงการอบรมสัมมนา

การบริการความเสี่ยงและควบคุมภายใน »
blog กิจกรรมบุคลากร

Blog กิจกรรมต่างๆ ของบุคลากร
กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Blog กิจกรรมบุคลากร »
 
กองนโยบายและแผน
โครงสร้างกองนโยบายและแผน
link
กองบริหารงานบุคคล
กองทุนบำเหน็จ
สภาคณาจารย์
สภาวิชาการ
องค์กรแห่งการเรียนร้
สำนักงบประมาณ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ร้องเรียน
กองนโยบายและแผน