ประกาศ กองนโยบายและแผน

ประกาศ กองนโยบายและแผน

ปักหมุด new icon
กองนโยบายและแผน
หากท่านมีปัญหาในการใช้ระบบ BPM ใน Internet Explorer Version 9 ขึ้นไป ท่านสามารถแก้ไขเบื้องต้น โดย คลิ๊กที่สัญลักษณ์ ” หรือ Compatibility View” ที่ด้านบนขวา อยู่ท้ายที่ใส่ลิ้งค์เว็บไซต์ใน Internet Explorer หรือ ดูข้อมูลเพิ่มเติม http://ppd.offpre.rmutp.ac.th/home/bpm/การใช้งาน-ie-9-ขึ้นไป.html

22/07/2558
งานนโยบายและยุทธศาสตร์

 • แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 excel icon
 • 22/12/2557
  งานออกแบบก่อสร้าง
  เอกสารแนบ แผนพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ปี 2558 – 2563 » ดาวน์โหลด «

  17/12/2557

  12/12/2557
  กองนโยบายและแผน
  คลังความรู้ KM สัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายกองนโยบายและแผน มทร. 9 แห่ง » ดาวน์โหลด «

  12/12/2557
  งานนโยบายและยุทธศาสตร์
  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความสำเร็จจำแนกตามพันธกิจ มทร.พระนคร ปี 2557-2561 » ดาวน์โหลด «

  12/12/2557
  งานนโยบายและยุทธศาสตร์
  ผังยุทธศาสตร์การพัฒนา มทร.พระนคร ประจำปี 2557 – 2561 » ดาวน์โหลด «

  05/11/2557
  งานวิเคราะห์งบประมาณ
  การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2559 (งบลงทุน) » ดาวน์โหลด «

  20/10/2557
  งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ
  รายงานสถิติการศึกษาปี 2557 » ดาวน์โหลด «

  22/09/2557
  คำแถลงการณ์นโยบายของคณะรัฐมนตรี
  ดาวน์โหลด คำแถลงการณ์นโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีแถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ » ดาวน์โหลด «

  11/09/2557
  งานติดตามและประเมินผล
  แจ้งผลปฏิบัติงานการใช้จ่ายงบประมาณ งานวิจัย ปี พ.ศ. 2557 » ดาวน์โหลด «
  แจ้งผลปฏิบัติงานการใช้จ่ายงบประมาณ โครงการ ปี พ.ศ. 2557 (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และออกแบบ) » ดาวน์โหลด «

  10/09/2557
  งานงานนโยบายและยุทธศาสตร์
  เอกสารดาวน์โหลด ร่างแผนอธิการบดีที่นำเสนอในการประชุม CEO | 10 กันยายน พ.ศ. 2557

 • ร่างแผนจำแนกตามนโยบาย 9 ด้าน pdf icon
 • ร่างแผนจำแนกตามผู้กำกับดูแลมาตรการ รองฯ ฝ่ายบริหารฯ pdf icon
 • ร่างแผนจำแนกตามผู้กำกับดูแลมาตรการ รองฯ ฝ่ายเทคโนโลยีฯ pdf icon
 • ร่างแผนจำแนกตามผู้กำกับดูแลมาตรการ รองฯ ฝ่ายการคลังฯ pdf icon
 • ร่างแผนจำแนกตามผู้กำกับดูแลมาตรการ รองฯ ฝ่ายกิจการ นศ.ฯ pdf icon
 • ร่างแผนจำแนกตามผู้กำกับดูแลมาตรการ รองฯ ฝ่ายวิชาการฯ pdf icon
 • ร่างแผนจำแนกตามผู้กำกับดูแลมาตรการ รองฯ ฝ่ายวางแผนฯ pdf icon
 • ร่างแผนจำแนกตามผู้กำกับดูแลมาตรการ ผช.ฯ ฝ่ายประกันคุณภาพ pdf icon
 • ร่างแผนจำแนกตามผู้กำกับดูแลมาตรการ ผช.ฯ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ pdf icon
 • ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง pdf icon
 • 26/08/2557
  กองนโยบายและแผน
  ภาพบรรยากาศการทำกิจกรรม 5 ส. ครั้งที่ 13/2557 ของบุคลากรกองนโยบายและแผน ณ กองนโยบายและแผน ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี
  ท่านสามารถชมภาพบรรยากาศได้ที่นี่ » คลิ๊ก «

  26/08/2557
  งานนโยบายและยุทธศาสตร์
  เอกสารดาวน์โหลด แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2558 (ส่งหน่วยงาน) » ดาวน์โหลด «

  30/07/2557
  งานวิเคราะห์งบประมาณ
  เอกสารดาวน์โหลด แบบฟอร์มการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

 • แบบฟอร์มการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี พ.ศ. 2558 (หน่วยงานคณะฯ) zip icon
 • แบบฟอร์มการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี พ.ศ. 2558 (หน่วยงานสนับสนุน) zip icon
 • 07/07/2557
  กองนโยบายและแผน
  ภาพบรรยากาศ โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติ RMUTP SUMMIT การทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ระหว่างวันที่ 7 – 9 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรม เดอะ รีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี
  ท่านสามารถชมภาพบรรยากาศได้ที่นี่ครับ » คลิ๊ก «

  09/06/2557
  กองนโยบายและแผน
  ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จะดำเนินการจัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ RMUTP SUMMIT การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ฯ ระหว่างวันที่ 11-13 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรม เดอะรีเจนท์ ชะอำบีช รีสอร์ท นั้น
  เนื่องจากมหาวิทยาลัยฯ ติดภารกิจเร่งด่วน จึงขอเลื่อนวันดำเนินงานโครงการ เป็นระหว่างวันที่ 7 – 9 กรกฎาคม 2557

  27/05/2557
  งานวิเคราะห์งบประมาณ
  อัตราค่าใช้จ่าย หลักเกณฑ์ และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี การฝึกอบรม สัมมนา การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การจ้างที่ปรึกษาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ ฉบับเดือนเมษายน พ.ศ. 2557
  http://ppd.offpre.rmutp.ac.th/home/wp-content/uploads/pdf/budget/อัตราค่าใช้จ่าย-หลักเกณฑ์-พิจารณางบประมาณรายจ่าย-เมษายน-57.pdf

  19/05/2557
  งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจำปี พ.ศ. 2556
  http://ppd.offpre.rmutp.ac.th/home/wp-content/uploads/zip/ประเมินแผน-4-ปี-ประจำปี-56.zip

  08/05/2557
  งานนโยบายและยุทธศาสตร์
  แบบฟอร์ม rmutp-erm9 สำหรับการรายงานผลแผนการบริหารความเสี่ยงรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
  http://ppd.offpre.rmutp.ac.th/home/wp-content/uploads/pdf/policy/รายงานผลแผนการบริหารความเสี่ยง-57-6-เดือน.docx

  08/05/2557
  งานติดตามและประเมินผล
  (Knowledge Management (KM) ปี 2557) กองทุนการวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
  http://ppd.offpre.rmutp.ac.th/home/wp-content/uploads/pdf/km/2557/กองทุนการวิจัย-มทร-พระนคร.pdf

  14/03/2557
  งานติดตามและประเมินผล
  ตามหนังสือ ศธ 0581.16/091 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ผ่านระบบ BPM
  โดยดาวน์โหลดไฟล์ประกาศฉบับสมบูรณ์ได้ที่
  http://ppd.offpre.rmutp.ac.th/home/wp-content/uploads/pdf/follow/ประกาศรายงานผล-แผนปฏิบัติราชการ-57.pdf
  และดาวน์โหลดไฟล์ผลการดำเนินงานโครงการ ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 จำแนกตามหน่วยงาน ได้ที่
  http://ppd.offpre.rmutp.ac.th/home/wp-content/uploads/pdf/follow/ผลโครงการไตรมาส-2.xlsx

  06/03/2557
  งานนโยบายและยุทธศาสตร์
  เอกสารดาวน์โหลดการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปี พ.ศ. 2557

 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายในปี พ.ศ 2556
 • หนังสือที่ ศธ 0581.16/910 เรื่อง การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการรายงานการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยประจำปี 2557
 • นโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน ปี พ.ศ. 2557
 • แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานรอบ 12 เดือน ปี 2556 ตามแบบ RMUTP –ERM 9 ระดับหน่วยงาน
 • แบบฟอร์มสำหรับการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงาน rmutp-erm1 – rmutp-erm9 ปี พ.ศ. 2557
 • แบบฟอร์ม ปย.1 ปี พ.ศ. 2557
 • ตัวอย่างการเขียนคำอธิบายลงในแบบ ปย. 1 ปี พ.ศ. 2557
 • แบบฟอร์ม ปย. 2 ปี พ.ศ. 2557
 • แบบประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน 5 ด้าน ปี พ.ศ. 2557
 • 28/02/2557
  กองนโยบายและแผน
  ท่านสามารถดาวน์โหลดไฟล์ (แผ่นพับ) นโยบายและแนวทางการบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ. 2557

 • (แผ่นพับ) นโยบายและแนวทางการบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 2557
 • 31/01/2557
  งานติดตามและประเมินผล
  ผลการส่งเล่มฉบับสมบูรณ์ ปี พ.ศ. 2556 งานติดตามและประเมินผล กองนโยบายและแผน ขอแจ้งการจัดส่งเล่ม โดยดูรายละเอียดได้ที่ ลิ้งค์นี้ http://ppd.offpre.rmutp.ac.th/home/wp-content/uploads/pdf/follow/การส่งเล่มฉบับสมบูรณ์-2556.pdf

  15/01/2557
  งานติดตามและประเมินผล
  ผลการรายงาน การดำเนินงานโครงการ ผ่านระบบ BPM รายหน่วยงาน (ทุกวันที่ 10 ของเดือน) โดยดูรายละเอียดได้โดยทาง เว็บไซต์กองนโยบายและแผน http://ppd.offpre.rmutp.ac.th/home/เอกสารดาวน์โหลด/งานติดตามและประเมินผล.html

  30/11/2557
  งานวิจัยและสารสนเทศ
  ขอให้หน่วยงาน รายงานผลโครงการที่แล้วเสร็จ ทุกวันที่ 10 ของไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ 2557 ทุกผลผลิต ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2556 – 10 ธันวาคม 2556 ด่วน หน่วยงานใดที่ยังไม่ดำเนินการจัดส่งเล่มรายงานผลฉบับสมบูรณ์ของโครงการที่แล้วเสร็จของปีงบประมาณ 2556 ขอให้ดำเนินการจัดส่งด่วนค่ะ

  กลับหน้าหลักเว็บไซต์ »