แผนที่

ท่านสามารถติดต่อเราได้ที่

กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ตึกสำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 เลขที่ 399 ถ. สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300 (เวลา 8:30 น. – 16:30 น.)
โทรศัพท์ : 0-2282-9009-15 ต่อ 6082-6084
Email : plan.rmutp@gmail.com