ภาพกิจกรรม 5 ส. ภายในกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 9/2557

ภาพกิจกรรม 5 ส. ภายในกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 9/2557

ข่าวกิจกรรมบุคลากร กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ภาพกิจกรรม 5 ส. ภายในกองนโยบายและแผน โดยมีการทำกิจกรรม 5 ส. (สะสาง, สะดวก, สะอาด, สุขลักษณะ, สุขลักษณะ) ของบุคคลากร ภายในกอง เมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ.2557

กลับหน้า Blog กิจกรรม 5 ส. »