ข้อมูลสถิติ : พื้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

พื้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ศูนย์ / Center
4 ศูนย์
คณะ / Faculties
9 คณะ
สำนัก / Offices
3 สำนัก
สถาบัน / Institutes
1 สถาบัน
ศูนย์ มทร.พระนคร
ไร่ (rai)
ตารางวา (Wha)
1. ศูนย์เทเวศร์ Thewes Center
▪ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม Faculty of Industrial Education
▪ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน Faculty of Mass Communication Technology
▪ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Institute of Academic Resource and Information Technology
▪ สถาบันวิจัยและพัฒนา Institute of Research and Development
▪ สำนักงานอธิการบดี Office of the President
9
68
2. ศูนย์โชติเวช Chotiwet Center
▪ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ Faculty of Home Economics Technology
▪ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ Faculty of Architecture and Design
3
394
3. ศูนย์พณิชยการพระนคร Bangkok Commercial Center
▪ คณะบริหารธุรกิจ Faculty of Business Administration
▪ คณะศิลปศาสตร์ Faculty of Liberal Arts
▪ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น Faculty of Industrial Textiles and Fashion Design
19
177
4. ศูนย์พระนครเหนือ North Bangkok Center
▪ คณะวิศวกรรมศาสตร์ Faculty of Engineering
▪ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Faculty of Science and Technology
20
99
รวม
(*หมายเหตุ 1 ไร่ = 400 ตารางวา)
52
338
กลับหน้า ข้อมูลสถิติ »