บุคลากร งานติดตามและประเมินผล

บุคคลากร งานติดตามและประเมินผล

ศิรินาถ สิงหาแก้ว
งานติดตามและประเมินผล
ชื่อ-สกุล
:
ศิรินาถ สิงหาแก้ว
Name
:
Sirinat Singhakaew
ตำแหน่ง
:
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
(หัวหน้างาน)
เบอร์โทรศัพท์
:
0-2665-3734, 0-2281-0595
เบอร์ภายใน
:
6084
E-mail
:
พัชรี ชุติมาโชติ
งานติดตามและประเมินผล
ชื่อ-สกุล
:
พัชรี ชุติมาโชติ
Name
:
Phatchari Chutimachot
ตำแหน่ง
:
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์
:
0-2665-3734, 0-2281-0595
เบอร์ภายใน
:
6084
E-mail
:
นายนันทรัตน์ ลี้พ้นพาล
งานติดตามและประเมินผล
ชื่อ-สกุล
:
นายนันทรัตน์ ลี้พ้นพาล
Name
:
Nantarat Leephonparn
ตำแหน่ง
:
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
เบอร์โทรศัพท์
:
0-2665-3734, 0-2281-0595
เบอร์ภายใน
:
6084
E-mail
:
กลับหน้า งานติดตามและประเมินผล »