บุคลากร งานนโยบายและยุทธศาสตร์

บุคคลากร งานนโยบายและยุทธศาสตร์

จิราภรณ์ พุ่มไสว
งานนโยบายและยุทธศาสตร์
ชื่อ-สกุล
:
จิราภรณ์ พุ่มไสว
Name
:
Jiraporn Pumsawai
ตำแหน่ง
:
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
(หัวหน้างาน)
เบอร์โทรศัพท์
:
0-2665-3733, 0-2281-0595
เบอร์ภายใน
:
6083
E-mail
:
พลอยลดา โสตะจินดา
งานนโยบายและยุทธศาสตร์
ชื่อ-สกุล
:
พลอยลดา โสตะจินดา
Name
:
Ploylada Sotachinda
ตำแหน่ง
:
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
เบอร์โทรศัพท์
:
0-2665-3733, 0-2281-0595
เบอร์ภายใน
:
6083
E-mail
:
จุฑาภรณ์ มาแย้ม
งานนโยบายและยุทธศาสตร์
ชื่อ-สกุล
:
จุฑาภรณ์ มาแย้ม
Name
:
Juthaporn Mayeam
ตำแหน่ง
:
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
เบอร์โทรศัพท์
:
0-2665-3733, 0-2281-0595
เบอร์ภายใน
:
6083
E-mail
:
โยทะกา ไกรสินธุ์
งานนโยบายและยุทธศาสตร์
ชื่อ-สกุล
:
โยทะกา ไกรสินธุ์
Name
:
Yotaka Kraisin
ตำแหน่ง
:
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เบอร์โทรศัพท์
:
0-2665-3733, 0-2281-0595
เบอร์ภายใน
:
6083
E-mail
:
กลับหน้า งานนโยบายและยุทธศาสตร์ »