บุคลากร งานบริหารทั่วไป

บุคคลากร งานบริหารทั่วไป

ศศิขจิต จุลวิชิต
งานบริหารทั่วไป
ชื่อ-สกุล
:
ศศิขจิต จุลวิชิต
Name
:
Sasikhajit Chullawichit
ตำแหน่ง
:
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
(หัวหน้างาน)
เบอร์โทรศัพท์
:
0-2665-3733, 0-2281-0595
เบอร์ภายใน
:
6083
E-mail
:
อรุณ ศรีครอบ
งานบริหารทั่วไป
ชื่อ-สกุล
:
อรุณ ศรีครอบ
Name
:
Arun Srikrob
ตำแหน่ง
:
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
เบอร์โทรศัพท์
:
0-2665-3733, 0-2281-0595
เบอร์ภายใน
:
6083
E-mail
:
ปุณยธิษณ์ โยธินบุญพิทักษ์
งานบริหารทั่วไป
ชื่อ-สกุล
:
ปุณยธิษณ์ โยธินบุญพิทักษ์
Name
:
Punyathit Yothinboonpitak
ตำแหน่ง
:
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
เบอร์โทรศัพท์
:
0-2665-3733, 0-2281-0595
เบอร์ภายใน
:
6083
E-mail
:
จิรัชยา ภู่ฉัตร์
งานบริหารทั่วไป
ชื่อ-สกุล
:
จิรัชยา ภู่ฉัตร์
Name
:
Chiratya Poochat
ตำแหน่ง
:
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
เบอร์โทรศัพท์
:
0-2665-3733, 0-2281-0595
เบอร์ภายใน
:
6083
E-mail
:
กลับหน้า งานบริหารทั่วไป »