บุคลากร งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ

บุคคลากร งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ

ศิรินารถ สิงหาแก้ว
งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ
ชื่อ-สกุล
:
ศิรินาถ สิงหาแก้ว
Name
:
Sirinat Singhakaew
ตำแหน่ง
:
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
(หัวหน้างาน)
เบอร์โทรศัพท์
:
0-2665-3734, 0-2281-0595
เบอร์ภายใน
:
6084
E-mail
:
นวรัตน์ การะเกษ
งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ
ชื่อ-สกุล
:
นวรัตน์ การะเกษ
Name
:
Nawarat Karaked
ตำแหน่ง
:
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
เบอร์โทรศัพท์
:
0-2665-3734, 0-2281-0595
เบอร์ภายใน
:
6084
E-mail
:
วรุณกันยา คุณากรวิรุฬห์
งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ
ชื่อ-สกุล
:
วรุณกันยา คุณากรวิรุฬห์
Name
:
Varoonkanya Kunakornviroon
ตำแหน่ง
:
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
เบอร์โทรศัพท์
:
0-2665-3734, 0-2281-0595
เบอร์ภายใน
:
6084
E-mail
:
กลับหน้า งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ »