บุคลากร งานวิเคราะห์งบประมาณ

บุคคลากร งานวิเคราะห์งบประมาณ

สุพล เชิดชูพงษ์
งานวิเคราะห์งบประมาณ
ชื่อ-สกุล
:
สุพล เชิดชูพงษ์
Name
:
Supol Chardchopong
ตำแหน่ง
:
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
(หัวหน้างาน)
เบอร์โทรศัพท์
:
0-2665-3734, 0-2281-0595
เบอร์ภายใน
:
6084
E-mail
:
สงกรานต์ เนียมจ้อย
งานวิเคราะห์งบประมาณ
ชื่อ-สกุล
:
สงกรานต์ เนียมจ้อย
Name
:
Songkarn Niamjoy
ตำแหน่ง
:
พนักงานธุรการ 4
เบอร์โทรศัพท์
:
0-2665-3734, 0-2281-0595
เบอร์ภายใน
:
6084
E-mail
:
ศศิวรรณ อินทร์ธนู
งานวิเคราะห์งบประมาณ
ชื่อ-สกุล
:
ศศิวรรณ อินทร์ธนู
Name
:
Sasiwan Inthanoo
ตำแหน่ง
:
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
เบอร์โทรศัพท์
:
0-2665-3734, 0-2281-0595
เบอร์ภายใน
:
6084
E-mail
:
พิมผกา ศรีชนะ
งานวิเคราะห์งบประมาณ
ชื่อ-สกุล
:
พิมผกา ศรีชนะ
Name
:
Pimpaka Srichana
ตำแหน่ง
:
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
เบอร์โทรศัพท์
:
0-2665-3734, 0-2281-0595
เบอร์ภายใน
:
6084
E-mail
:
กลับหน้า งานวิเคราะห์งบประมาณ »