บุคลากร งานออกแบบก่อสร้าง

บุคคลากร งานออกแบบก่อสร้าง

สมชาย เรืองศักิด์ภักดี
งานออกแบบก่อสร้าง
ชื่อ-สกุล
:
สมชาย เรืองศักดิ์ภักดี
Name
:
Somchai Rueangsakpakdee
ตำแหน่ง
:
อาจารย์ (ช่วยราชการ)
(หัวหน้างาน)
เบอร์โทรศัพท์
:
0-2665-3735, 0-2281-0595
เบอร์ภายใน
:
6085
E-mail
:
ธวัชชัย นวเลิศปัญญา
งานออกแบบก่อสร้าง
ชื่อ-สกุล
:
ธวัชชัย นวเลิศปัญญา
Name
:
Thawatchai Nawalerspunya
ตำแหน่ง
:
อาจารย์ (ช่วยราชการ)
เบอร์โทรศัพท์
:
0-2665-3735, 0-2281-0595
เบอร์ภายใน
:
6085
E-mail
:
สุนันท์ มนต์แก้ว
งานออกแบบก่อสร้าง
ชื่อ-สกุล
:
สุนันท์ มนต์แก้ว
Name
:
Sunun Monkaew
ตำแหน่ง
:
อาจารย์ (ช่วยราชการ)
เบอร์โทรศัพท์
:
0-2665-3735, 0-2281-0595
เบอร์ภายใน
:
6085
E-mail
:
ธนันท์ ศัลยวุฒิ
งานออกแบบก่อสร้าง
ชื่อ-สกุล
:
ธนันท์ ศัลยวุฒิ
Name
:
Thanan Sanyawuth
ตำแหน่ง
:
อาจารย์ (ช่วยราชการ)
เบอร์โทรศัพท์
:
0-2665-3735, 0-2281-0595
เบอร์ภายใน
:
6085
E-mail
:
สุธิดา ถิ่นจันทร์
งานออกแบบก่อสร้าง
ชื่อ-สกุล
:
สุธิดา ถิ่นจันทร์
Name
:
Sutida Thinjun
ตำแหน่ง
:
สถาปนิกปฏิบัติการ
เบอร์โทรศัพท์
:
0-2665-3735, 0-2281-0595
เบอร์ภายใน
:
6085
E-mail
:
วัลลภ เชยเกษร
งานออกแบบก่อสร้าง
ชื่อ-สกุล
:
วัลลภ เชยเกษร
Name
:
Wallop Chaerykesorn
ตำแหน่ง
:
พนักงานพิมพ์แบบ
เบอร์โทรศัพท์
:
0-2665-3735, 0-2281-0595
เบอร์ภายใน
:
6085
E-mail
:
ไพศาล สุขสม
งานออกแบบก่อสร้าง
ชื่อ-สกุล
:
ไพศาล สุขสม
Name
:
Paisarn Suksom
ตำแหน่ง
:
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
เบอร์โทรศัพท์
:
0-2665-3735, 0-2281-0595
เบอร์ภายใน
:
6085
E-mail
:
ถิรนันท์ จินตสุนทรอุไร
งานออกแบบก่อสร้าง
ชื่อ-สกุล
:
ถิรนันท์ จินตสุนทรอุไร
Name
:
Thiranun Jintasoontronurai
ตำแหน่ง
:
วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ
เบอร์โทรศัพท์
:
0-2665-3735, 0-2281-0595
เบอร์ภายใน
:
6085
E-mail
:
นายวทัญญู มาณีกุล
งานออกแบบก่อสร้าง
ชื่อ-สกุล
:
วทัญญู มาณีกุล
Name
:
Watunyoo Maneekul
ตำแหน่ง
:
สถาปนิกปฏิบัติการ
เบอร์โทรศัพท์
:
0-2665-3735, 0-2281-0595
เบอร์ภายใน
:
6085
E-mail
:
แก้วกนก สุดจริง
งานออกแบบก่อสร้าง
ชื่อ-สกุล
:
แก้วกนก สุดจริง
Name
:
Kaewkanok Soodjing
ตำแหน่ง
:
สถาปนิกปฏิบัติการ
เบอร์โทรศัพท์
:
0-2665-3735, 0-2281-0595
เบอร์ภายใน
:
6085
E-mail
:
ณภัทร ภูริกุลธัญญา
งานออกแบบก่อสร้าง
ชื่อ-สกุล
:
ณภัทร ภูริกุลธัญญา
Name
:
Napat Phurikulthanya
ตำแหน่ง
:
สถาปนิก
เบอร์โทรศัพท์
:
0-2665-3735, 0-2281-0595
เบอร์ภายใน
:
6085
E-mail
:
ธันวา สุวรรณเวช
งานออกแบบก่อสร้าง
ชื่อ-สกุล
:
ธันวา สุวรรณเวช
Name
:
Tunwa Suwunnahvej
ตำแหน่ง
:
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์
:
0-2665-3735, 0-2281-0595
เบอร์ภายใน
:
6085
E-mail
:
กลับหน้า งานออกแบบก่อสร้าง »