ข้อมูลสถิติ

หลักสูตรและสาขาวิชา

หลักสูตรและสาขาวิชา
ข้อมูลสถิติ : หลักสูตรและสาขาวิชา
กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ท่านสามารถดูรายงานข้อมูลสถิติ เรื่อง หลักสูตรและสาขาวิชา งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ที่นี่

นักศึกษา

นักศึกษา
ข้อมูลสถิติ : นักศึกษา
กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ท่านสามารถดูรายงานข้อมูลสถิติ เรื่อง นักศึกษา งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ที่นี่

ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
ข้อมูลสถิติ : ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ท่านสามารถดูรายงานข้อมูลสถิติ เรื่อง ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ที่นี่

บุคลากร

บุคลากร
ข้อมูลสถิติ : บุคลากร
กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ท่านสามารถดูรายงานข้อมูลสถิติ เรื่อง บุคลากร งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ที่นี่

งบประมาณ

งบประมาณ
ข้อมูลสถิติ : งบประมาณ
กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ท่านสามารถดูรายงานข้อมูลสถิติ เรื่อง งบประมาณ งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ที่นี่

โครงการวิจัย

โครงการวิจัย
ข้อมูลสถิติ : โครงการวิจัย
กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ท่านสามารถดูรายงานข้อมูลสถิติ เรื่อง โครงการวิจัย งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ที่นี่

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ข้อมูลสถิติ : ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ท่านสามารถดูรายงานข้อมูลสถิติ เรื่อง ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ที่นี่

รายงานการเงิน

รายงานการเงิน
ข้อมูลสถิติ : รายงานการเงิน
กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ท่านสามารถดูรายงานข้อมูลสถิติ เรื่อง หลักสูตรและสาขาวิชา งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ที่นี่

พื้นที่มหาวิทยาลัย

พื้นที่มหาวิทยาลัย
ข้อมูลสถิติ : พื้นที่มหาวิทยาลัย
กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ท่านสามารถดูรายงานข้อมูลสถิติ เรื่อง พื้นที่มหาวิทยาลัย งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ที่นี่
กลับหน้าหลักเว็บไซต์ »