นักศึกษาทั้งหมด ประจำปีการศึกษา 2556

นักศึกษาทั้งหมด ประจำปีการศึกษา 2556

จำแนกตามเพศ

นักศึกษาทั้งหมด ประจำปีการศึกษา 2556 จำแนกตามเพศ

จำแนกตามระดับการศึกษา

นักศึกษาทั้งหมด ประจำปีการศึกษา 2556 จำแนกตามระดับการศึกษา

จำแนกตามชั้นปี

นักศึกษาทั้งหมด ประจำปีการศึกษา 2556 จำแนกตามชั้นปี

จำแนกตามคณะ

นักศึกษาทั้งหมด ประจำปีการศึกษา 2556 จำแนกตามคณะ

จำแนกตามผลผลิตด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์

นักศึกษาทั้งหมด ประจำปีการศึกษา 2556 จำแนกตามผลผลิตด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์นักศึกษาทั้งหมด ประจำปีการศึกษา 2556 จำแนกตามผลผลิตด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำแนกตามคณะ เพศ ระดับการศึกษา รอบการเรียน และผลผลิต

นักศึกษาทั้งหมด ประจำปีการศึกษา 2556 จำแนกตามคณะ เพศ ระดับการศึกษา รอบการเรียน และผลผลิต

กลับหน้า ข้อมูลสถิติ »