ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก (สมศ.) รอบที่ 2 (พ.ศ. 2549-2553) ปีที่ประเมิน 2553

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก (สมศ.) รอบที่ 2 (พ.ศ. 2549-2553) ปีที่ประเมิน 2553

ผลการรับรองมาตรฐานตามตัวบ่งชี้ตามพันธกิจหลัก 11 ตัวบ่งชี้

ผลการรับรองมาตรฐานตามตัวบ่งชี้ตามพันธกิจหลัก 11 ตัวบ่งชี้

ผลการรับรองมาตรฐานตามตัวบ่งชี้ทั้ง 18 ตัวบ่งชี้

ผลการรับรองมาตรฐานตามตัวบ่งชี้ทั้ง 18 ตัวบ่งชี้

กลับหน้า ข้อมูลสถิติ »