ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก (สมศ.) รอบที่ 3 (พ.ศ. 2554-2558) ปีที่ประเมิน 2556

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก (สมศ.) รอบที่ 3 (พ.ศ. 2554-2558) ปีที่ประเมิน 2556

หนังสือรับรองมาตรฐานการศึกษา

หนังสือรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบที่ 3 (พ.ศ. 2554-2558) ปีที่ประเมิน 2556

ผลการรับรองมาตรฐานตามตัวบ่งชี้ตามพันธกิจหลัก 11 ตัวบ่งชี้

ผลการรับรองมาตรฐานตามตัวบ่งชี้ตามพันธกิจหลัก 11 ตัวบ่งชี้

ผลการรับรองมาตรฐานตามตัวบ่งชี้ทั้ง 18 ตัวบ่งชี้

ผลการรับรองมาตรฐานตามตัวบ่งชี้ทั้ง 18 ตัวบ่งชี้

กลับหน้า ข้อมูลสถิติ »