เอกสารดาวน์โหลด งานติดตามและประเมินผล

แบบรายงานผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดความสำเร็จตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามทร.พระนคร ประจำปีการศึกษา 2557

แจ้งผลปฏิบัติงานการใช้จ่ายงบประมาณ งานวิจัย ปี พ.ศ. 2557

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารงานของอธิการบดี มทร.พระนคร

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัย รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน

แบบรายงานผลบุคลากรในสังกัดที่ได้รับทุนของโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์ฯ ไปฝึกอบรม/ดูงาน ในประเทศ/ต่างประเทศ

แบบรายงานผลการใช้ประโยชน์อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการทุกรายการที่จัดซื้อด้วยงบประมาณของโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์ฯ

ผลการรายงาน การดำเนินงานโครงการ ผ่านระบบ BPM รายหน่วยงาน (ทุกวันที่ 10 ของเดือน)

มติคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ครั้งที่ 7/2556

โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

กลับหน้าหลักเว็บไซต์ »