เอกสารดาวน์โหลด งานนโยบายและยุทธศาสตร์

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปี 2557 – 2561

แบบรายงานผลการดำเนินโครงการกิจกรรมเขตพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดใกล้เคียง

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

คู่มือการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของหน่วยงาน ประจำปีการศึกษา 2557-2561

การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในปี พ.ศ. 2558

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (รูปเล่ม)

เอกสารประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2559

ผังยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดการพัฒนา มทร.พระนคร ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2557 – 2561

ร่างแผนอธิการบดีที่นำเสนอในการประชุม CEO | 10 กันยายน พ.ศ. 2557

การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปี 2557

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติราชมงคล (R-CAP1 – R-CAP5 | 12 เดือน)

ตัวชี้วัด 52 ม. (ใหม่)

การประชุมโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน (AEC)

ตัวชี้วัดความสำเร็จตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มทร.พระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

การประชุมการถ่ายทอดนโยบายและแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2557

รายงานผลระดับมหาวิทยาลัยฯ ตัวบ่งชี้ที่ 16.1 และตัวบ่งชี้ที่ 17

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)

แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2557

แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2556

แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2555

แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2554

แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2553

แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2552

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2555 – 2558)

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2552 – 2554)

อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ผังยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มทร.พระนคร ปี 2557-2561

ผังยุทธศาสตร์ และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

แผนกลยุทธ์สำนักงานอธิการบดี

แบบฟอร์มรายงานผลโครงการงบยุทธศาสตร์ฯ 53

กลับหน้า งานนโยบายและยุทธศาสตร์ »