เอกสารดาวน์โหลด งานบริหารงานทั่วไป

รายงานการประชุมกองนโนบายและแผน

การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ การแบ่งงานภายในและการกำหนดตำแหน่งของ กองนโนบายและแผน

แบบข้อตกลงการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

กลับหน้า งานบริหารทั่วไป »