เอกสารดาวน์โหลด งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ

ข้อมูลสถิติ

1. หลักสูตรและสาขาวิชา
2. นักศึกษา
3. ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
4. บุคลากร
5. งบประมาณ
6. โครงการวิจัย
7. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
8. รายงานการเงิน
9. พื้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ใบมอบฉันทะเงินรางวัล

ผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์การบริหารของอธิการบดี มทร.พระนคร รอบ 6 เดือน

มาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ

การรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี

  • การรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2555
  • การรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2554

การประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

การประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของรัฐ

การวิเคราะห์ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (PART)

กลับหน้า งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ »