เอกสารดาวน์โหลด งานวิเคราะห์งบประมาณ

การจัดทำงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (เพิ่มเติม)

หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค (มีนาคม 2558)

ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนมีนาคม 2558

คู่มืองบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2559

หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี การฝึกอบรม สัมมนา การโฆษณา การจ้างที่ปรึกษา ค่าใช้จ่ายไปราชการต่างประเทศ (กุมภาพันธ์ 2558)

แบบฟอร์ม ตารางประมาณการรายรับจากค่าลงทะเบียน ที่นักศึกษาของคณะต่าง ๆ งบประมาณปี 2559

การวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลของแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

งบประมาณปี 2559

แผนการนำเสนอผลงานทางวิชาการในประเทศ – ต่างประเทศ งบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

งบประมาณปี 2558

งบประมาณปี 2557

งบประมาณปี 2556

งบประมาณปี 2555

งบประมาณปี 2554

กลับหน้า งานวิเคราะห์งบประมาณ »