เอกสารหลักฐาน SAR ปีการศึกษา 2556

ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 : ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ. 7.4) (ก.พ.ร.56 11, ก.พ.ร.57 7)

ตัวบ่งชี้ที่ 97.1.1 : ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ (สมศ.16.1)

ตัวบ่งชี้ 97.2 : ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน (สมศ. 17)