โครงการประชุม และ สัมมนางานนโยบายและยุทธศาสตร์

เอกสารประกอบการบรรยายโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ ประจำปี 2558

เอกสารประกอบการบรรยายโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ ประจำปี 2556

รายงานผลการดำเนินโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  การทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (25-27 ก.ค. 55)

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิติการ การทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (พ.ค. 54)

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การทบทวนกลยุทธ์ กำหนดตัวชี้วัดและกำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จตามยุทธศาสตร์ (ส.ค. 53)

กลับหน้า งานนโยบายและยุทธศาสตร์ »