การประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผน / งานออกแบบก่อสร้าง (2 มีนาคม 2558)